RUSZAMY Z GŁOSOWANIEM W 3. PLEBISCYCIE IM. PIOTRA „GRUDNIA” GRUDZIŃSKIEGO!

Zapraszamy wszystkich chętnych! 
Plebiscytowi patronuje ś.p. Piotr „Grudzień” Grudziński. Wspaniały muzyk, który tak przedwcześnie nas opuścił. Piotr cały czas jest w naszych sercach i chcemy właśnie w taki sposób kultywować pamięć o nim. Uważamy, że tego typu inicjatywy są najlepszymi pomnikami dla wielkich osobowości. To dlatego także nasz Festiwal nosi imię Tomasza Beksińskiego, a corocznie przyznawane wyróżnienie za najlepsze polskie wydawnictwo muzyczne z gatunku rocka progresywnego nosi imię Roberta „Ro-Ro” Roszaka.
Podstawowym celem plebiscytu jest wyróżnienie, uhonorowanie wspaniałych artystów z naszego ukochanego nurtu muzycznego. Za to, że dają nam tyle pięknych przeżyć duchowych. Za ich wielki talent, charyzmę, profesjonalizm, ogromną wytrwałość. Tym bardziej, że wymienione przymioty najczęściej nie wiążą się niestety z uzasadnionymi gratyfikacjami czy popularnością. Za ich miłość do muzyki, do instrumentów. Za to, że naprawdę grają, na żywo, a nie udają, że grają.
Poniżej zamieszczamy Regulamin Plebiscytu (wszelkie szczegóły w temacie głosowania):
REGULAMIN PLEBISCYTU IM. PIOTRA „GRUDNIA” GRUDZIŃSKIEGO
I. Postanowienia ogólne
1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Plebiscytu im. Piotra „Grudnia” Grudzińskiego.
2. Plebiscyt im. Piotra „Grudnia” Grudzińskiego jest organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „PROGRES” z siedzibą w Gniewkowie (88 – 140), ul. Powstańców Wielkopolskich 12 (zwanego dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji przedmiotowego Plebiscytu.
3. W Plebiscycie im. Piotra „Grudnia” Grudzińskiego mogą brać udział wszyscy chętni.
II. Czas trwania Plebiscytu
1. Samo głosowanie będzie przebiegało każdego roku w terminie: 10 styczeń – 28 luty.
2. Ogłoszenie laureatów nastąpi każdego roku w dniu 15 marca w dniu rocznicy urodzin Piotra.
3. Wręczenie pamiątkowych wyróżnień laureatom nastąpi podczas trwania kolejnych edycji Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego.
4. Szczegóły i czas trwania Plebiscytu będą każdorazowo publikowane za pośrednictwem kanałów informacyjnych należących do SIN Progres.
III. Komisja Konkursowa Plebiscytu
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Plebiscytu oraz wyłonienia laureatów, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa Plebiscytu”). W skład Komisji Konkursowej wejdą każdorazowo wyznaczeni członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych „PROGRES” oraz żona Piotra – Monika Grudzińska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
IV. Przebieg Plebiscytu
1. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest przesłanie prawidłowego zgłoszenia na adres e-mail:  w wyznaczonym terminie głosowania.
2. Każda osoba głosująca będzie mogła oddać swój głos tylko na jedną kandydaturę w danej kategorii. Jeśli ktoś poda np. dwie lub więcej kandydatur w tej samej kategorii, głos będzie nieważny.
3. Z jednego adresu mailowego może nastąpić tylko jedno zgłoszenie.
4. Każdy uczestnik może brać udział w Plebiscycie tylko raz w danym roku, tj. Uczestnik może przesłać tyko jedną Wiadomość Mailową zawierającą zgłoszenie.
5. Wyróżnienia w Plebiscycie im. Piotra „Grudnia” Grudzińskiego są przyznawane w następujących kategoriach:
• Gitarzysta/ka
• Klawiszowiec/czyni
• Basista/ka
• Perkusista/ka
• Wokalista/ka
• Specjalne wyróżnienie (np. muzyk grający na innym instrumencie, debiut, talent, specjalne zasługi, fotograf, masmedia: radio, portal, wydawnictwo itp.) – przy tej kategorii możliwości jest sporo, ale też można zagłosować tylko na jednego kandydata/kę
• Zespół
6. Po zakończeniu czasu trwania głosowania zostaną wyłonieni Laureaci przez Komisję Konkursową Plebiscytu w następujący sposób:
a) Laureaci w poszczególnych kategoriach Plebiscytu zostaną wyłonieni na podstawie otrzymanej największej liczby głosów. W przypadku, gdy zgłoszone kandydatury otrzymają największą, ale taką samą liczbę głosów, zostaną przydzielone pierwsze miejsca ex aequo.
7. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni przez Organizatora.
8. Wśród osób głosujących zostaną rozlosowane drobne nagrody, które zostaną wysłane pocztą. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie pełnych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) w ciągu 3 dni od otrzymania maila z powiadomieniem o wygranej. Wysłanie nagrody nastąpi w terminie 5 dni roboczych, od otrzymania maila z prawidłowymi danymi do wysyłki. Nagrody, wysłane przesyłką poleconą na potwierdzony adres, uważa się za skutecznie przekazane.
V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy dany uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Plebiscytu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z brania udziału w Plebiscycie.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Plebiscytu, wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „PROGRES”, Gniewkowo (88-140),
ul. Powstańców Wielkopolskich 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
3. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na podany powyżej adres (może być także na adres mailowy), wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia czasu trwania głosowania. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Konkursowa Plebiscytu w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 7 dniach od zakończenia terminu głosowania nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez uczestnika.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
5. Uczestnik zgłaszający reklamację o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony dokładnie w taki sam sposób, w jaki ją złożył.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Plebiscytu.
8. Zgłaszając swój udział w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
9. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej Plebiscytu.
10. Regulamin Plebiscytu dostępny będzie na stronie www.sinprogres.pl.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Plebiscytu, w tym treści niniejszego regulaminu Plebiscytu w trakcie trwania Plebiscytu.
Przypominamy listę laureatów pierwszego i drugiego Plebiscytu z lat ubiegłych:
1. Plebiscyt za rok 2021
– Gitarzysta – Jan Mitoraj (Osada Vida, Pasimito, Brain Connect)
– Klawiszowiec – Krzysztof Walczyk (ProAge, ex Kruk)
– Basista – Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul, Mariusz Duda)
– Perkusista – Sławek Ziemisławski (Hipgnosis)
– Wokalista – Mariusz Filosek (ProAge)
– Zespół – proAge
– Specjalne wyróżnienie nie zostało
2. Plebiscyt za rok 2022
– Gitarzysta – Maciej Klimek (Retrospective)
– Klawiszowiec – Beata Łagoda (Retrospective)
– Basista – Łukasz Marszałek (Retrospective)
– Perkusista – Robert Kusik (Retrospective)
– Wokalista – Jakub Roszak (Retrospective)
– Zespół – Retrospective
– Specjalne wyróżnienie nie zostało przyznane