Podstawowe informacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „PROGRES”
Rok założenia: 11 marca 2011 r.
Siedziba: Gniewkowo (województwo kujawsko-pomorskie)
Adres do korespondencji: ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 88-140 Gniewkowo
Numer KRS 0000389805
NIP 5562740259
REGON 340928279

Rachunek: Santander Bank Polska S.A. o numerze 44 1090 1069 0000 0001 1639 5343.

Celem stowarzyszenia jest:
a. działania na rzecz muzyki z gatunku rock progresywny
b. rozwijanie i kreowanie kultury, wspieranie i promowanie artystów,
c. działalność kulturalna,
d. działalność w zakresie turystyki i rekreacji,|
e. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
f. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g. propagowanie samorządności, demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej w społecznościach lokalnych,
h. działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
i. działania na rzecz pokoju, praw człowieka i pacyfizmu,
j. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie koncertów, festiwali,
b. organizowanie imprez kulturalnych,
c. organizowanie turystyki i rekreacji,
d. powołanie sekcji filmowej – rejestracja koncertów, festiwali na DVD, stworzenie archiwum
e. organizowanie warsztatów twórczych,
f. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów,
g. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
h. prowadzenie stron internetowych związanych z celami Stowarzyszenia,
i. organizowanie wsparcia finansowego i pozafinansowego osobom w trudnej sytuacji
życiowej.